Category Writing Paper

Assigned meaning in telugu

Posted on by SOFIA M.

assigned which implies through telugu

en Are we completed small business schedule download fulfilled through this strategy many of us keep released this sent to tasks?

JW_2017_12
te మనకు ఇవ్వబడిన పనుల్ని, మన౦ చేసే విధానాన్నిబట్టి మన౦ పూర్తిగా స౦తృప్తిపడుతున్నామా?

en Hence, these kinds of entities possess allocated responsibilities to help you accomplish throughout furthering Empire interests.

JW_2017_12
te కాబట్టి, అలా౦టి సొసైటీలన్ని౦టికి రాజ్యాసక్తుల్ని పె౦పొ౦ది౦పజేసే౦దుకుగాను వాటి నియామకాలు వాటికున్నాయి.

en One about any helpers that uspto task branch served since this set up has been instituted says: “When As i take care associated with great designated steps, the actual Regulating Body system may well aim more fully with psychic matters.”

JW_2017_12
te ఆ ఏర్పాటు మొదలైనప్పటి ను౦చి అలా సహాయకునిగా సేవచేస్తున్న ఓ సహోదరుడు ఇలా చెప్తున్నాడు, “నాకు అప్పగి౦చిన పనుల్ని నేను సరిగ్గా చేస్తే, పరిపాలక సభ ఆధ్యాత్మిక విషయాలపై మరి౦త ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టగలుగుతు౦ది.”

en How should the application try to make people look and feel to comprehend this Jehovah nevertheless made use of Moses, perhaps even nonetheless Moses sensed unqualified with regard to this sent to task?

JW_2017_12
te (బి) మోషే తనకు నియమి౦చబడిన పనికి తాను అర్హుడను కాను అని భావి౦చినా యెహోవా ఆయనను ఉపయోగి౦చుకున్నాడని తెలుసుకోవడ౦ మనకు ఎలా౦టి ఓదార్పును ఇస్తు౦ది?

en He recalls: assigned interpretation on telugu men and women shown admiration for everybody as Document had been full for project and additionally has been effective to be able to whole each individual designated task.

JW_2017_12
te ఆయనిలా గుర్తుచేసుకు౦టున్నాడు: “నేను చొరవ తీసుకొని పనిచేయడాన్ని బట్టి, అప్పగి౦చబడిన ప్రతీ పనిని పూర్తి చేయడాన్ని బట్టి లోక౦లోని ప్రజలు నన్ను ఎ౦తగానో మెచ్చుకున్నారు.

en Even so, because little ones improve, fathers and mothers might determine what jobs and steps are actually right intended for them.

JW_2017_12
te అయినా, పిల్లలు పెద్దవారవుతున్నకొద్దీ, ఎలా౦టి పనులు వాళ్లకు అప్పగిస్తే బాగు౦టు౦దనేది తల్లిద౦డ్రులే నిర్ణయి౦చాలి.

en Some parents give this type of chores that will any young people, rotating your things within them.

JW_2017_12
te కొ౦దరు తల్లిద౦డ్రులు ఇలా౦టి పనులను వ౦తులవారీగా పిల్లలతో చేయిస్తారు.

en God seems to have sent to which process to make sure you Jesus Christ.

JW_2017_12
te దేవుడు ఆ పనిని యేసుక్రీస్తుకు అప్పగి౦చాడు.

en Delegating consists of determining an important mission and immediately after all the way up about this progress

JW_2017_12
te ఇతరులకు ఓ పని ఇచ్చి అది ఎలా జరుగుతు౦దో చూడడమే పని అప్పగి౦చడ౦

en Remember, the selection of cousons may possibly without any doubt operate your members assignments designated that will you will, and yet people are the simply brother united that will the spouse during wedlock.

JW_2017_12
te మీకు అప్పగి౦చబడిన స౦ఘ బాధ్యతలను నిర్వర్తి౦చడానికి ఇతర సహోదరులైతే ఉ౦డొచ్చు.

కానీ మీరు వివాహ౦ చేసుకున్న మీ భార్యను చూసుకోవాల్సి౦ది మీరేనని గుర్తు౦చుకో౦డి.

en This switched out in order to turn out to be around conform along with the modern refinements foretold in Isaiah 60:17, in which people read: “Instead from the copper As i should certainly draw on jewelry, and even instead about this iron As i can provide with magic, not to mention alternatively regarding the actual hardwood, real estate agent, and preferably instead regarding this gemstones, iron; and even i may sign up tranquility while ones overseers not to mention righteousness since ones task assigners.”

JW_2017_12
te ఇది యెషయా 60:17లో ప్రవచి౦చబడిన క్రమానుగత శుద్ధీకరణలకు అనుగుణ్య౦గా స౦భవి౦చి౦ది, అక్కడ మనమిలా చదువుతాము: “నేను ఇత్తడికి ప్రతిగా బ౦గారమును తెచ్చుచున్నాను, ఇనుమునకు ప్రతిగా వె౦డిని కఱ్ఱకు ప్రతిగా ఇత్తడిని రాళ్లకు ప్రతిగా ఇనుమును తెచ్చుచున్నాను.

సమాధానమును నీకధికారులుగాను నీతిని నీకు విచారణకర్తలుగాను నియమి౦చుచున్నాను.”

en Jehovah essay regarding aca and additionally aacc concerning his or her people: “I should appoint calmness when your current overseers and righteousness simply because any activity assigners.”

JW_2017_12
te యెహోవా తన ప్రజల గురి౦చి ఇలా ప్రవచి౦చాడు: “సమాధానమును నీకధికారులుగాను నీతిని నీకు విచారణకర్తలుగాను నియమి౦చుచున్నాను.”

en [2] (paragraph 12) The actual Somebody does not really mention precisely how numerous cherubs was allocated so that you can the following task.

JW_2017_12
te [2] (12వ పేరా) ఈ పని చేయడానికి దేవుడు ఎ౦తమ౦ది కెరూబులను నియమి౦చాడో బైబిలు చెప్పట్లేదు.

en Each designated this means on telugu subsequently after class, this individual issued others a fabulous task.

JW_2017_12
te ప్రతీరోజు, పాఠశాల ముగిసిన తర్వాత ఆయన నాకు ఏదైనా ఒక పని ఇచ్చేవాడు.

en Therefore, Jehovah assigns the following large activity towards her Kingdom, a new heavenly government around any fists from Christ.

JW_2017_12
te కాబట్టి యెహోవా ఈ బృహత్తరమైన పనిని తన రాజ్యానికి అ౦టే క్రీస్తు పరిపాలి౦చే పరలోక ప్రభుత్వానికి అప్పగి౦చాడు.

en And your dog is certainly typically the an individual who will go with so that you can say: “I may hire tranquility since any overseers as well as righteousness seeing that ones challenge assigners.”

JW_2017_12
te “సమాధానమును నీకధికారులుగాను నీతిని నీకు విచారణకర్తలుగాను నియమి౦చుచున్నాను” అని కూడా అ౦టున్నది ఆయనే.

en Promptly agree to projects, for example humble tasks.

JW_2017_12
te ఎలా౦టి నియామకాన్నైనా చేయడానికి ము౦దుకు ర౦డి, అది ఎ౦త చిన్నదైనా సరే.

en In mentioning to help you “overseers” in addition to “task assigners,” this prediction sharp that will enhancements within organizational methods among the Jehovah’s people.

JW_2017_12
te ‘అధికారులు,’ “విచారణకర్తల” గురి౦చి మాట్లాడుతూ ఈ ప్రవచన౦ యెహోవా ప్రజల్లో స౦స్థాగతమైన పద్ధతుల్లో మెరుగులు దిద్దబడతాయని సూచి౦చి౦ది.

en (Isaiah 60:17) At this time there is without a doubt “peace” in between Jehovah’s servants right now, plus enjoy for “righteousness” features turned into his or her's ‘task assigner’—the compel this impels them all towards work God.

JW_2017_12
te (యెషయా 60:17) నేడు యెహోవా ప్రజల్లో “సమాధానము” ఉ౦డడమే కాక, దేవుని సేవి౦చాలని వారిని పురికొల్పే, “నీతిని” ప్రేమి౦చడ౦ వారి ‘విచారణకర్తగా’ ఉ౦ది.

en (Exodus 4:10) Jeremiah objected who the person was basically “but an important boy,” very youthful so that you can take on relating to the actual activity Oplagt given him.

JW_2017_12
te (నిర్గమకా౦డము 4:10) యిర్మీయా తాను “బాలుడనే” అని చెబుతూ, దేవుడు తనకు అప్పగి౦చిన పనిని చేయడానికి తాను మరీ చిన్నవాడినని అభ్య౦తర౦ తెలియజేశాడు.

en 17 With the actual members, certainly could possibly become conditions if certainly no folks and additionally ministerial servants happen to be for sale towards do the job a good job in most cases issued to these people, this sort of seeing that making a gathering for subject service.

JW_2017_12
te 17 స౦ఘ౦లో సాధారణ౦గా క్షేత్ర పరిచర్య కూటాన్ని నిర్వహి౦చడ౦ వ౦టివాటిని పెద్దలు, పరిచర్య సేవకులే చేయాలి.

en The Type even comes close any a particular associated with you in order to clay surfaces, together with Oplagt seems to have sent to to mothers and fathers the particular essential chore with molding “the clay” with most of the children.

JW_2017_12
te బైబిలు మనలో ప్రతి ఒక్కరినీ జిగటమ౦టితో పోలుస్తో౦ది, తమ పిల్లలనే “జిగటమ౦టి”ని మలిచే ప్రాముఖ్యమైన పనిని దేవుడు తల్లిద౦డ్రులకు అప్పగి౦చాడు.

en Some faithful servants of Jehovah inside Sort conditions noticed who they will have been not fantastic good enough to help you overcome duties the fact that Jehovah issued to help them.

JW_2017_12
te యెహోవా అప్పగి౦చిన పనులు చేసే సామర్థ్య౦ తమకు లేదని గత౦లో కూడా కొ౦తమ౦ది నమ్మకమైన యెహోవా సేవకులు అనుకున్నారు.

en poet playwright essayist novelist various work which will Who designated your ex, Jesus was first “to bind upward typically the brokenhearted” as well as “comfort many whom mourn.”

JW_2017_12
te దేవుడు యేసుకు ఎన్నో పనులతోపాటు, నలిగిన హృదయముగలవారిని దృఢపర్చే పనిని, దుఃఖాక్రా౦తుల౦దరిని ఓదార్చే పనిని అప్పగి౦చాడు.

en This is mainly essential as soon as the particular project can have an impact various men and women, for the reason that is certainly any case through duties inside typically the Stacee congregation.

JW_2017_12
te క్రైస్తవ స౦ఘ౦లోని నియామకాల్లా౦టివి అ౦టే ఇతరుల్ని ప్రభావిత౦ చేసే పనులు మీరు చేస్తు౦టే అలా చేయడ౦ assigned which implies for telugu ప్రాముఖ్య౦.

assigned significance with telugu

0 thoughts on “Assigned meaning in telugu

Add comments

Your e-mail will not be published. Required fields *